رویه بازگردانی کالا

برای تعویض کالا در صورتی که مشخصات ظاهری
عدم استفاده از آن رعایت شده باشد و کارتن باز نشده باشد و کالا دچار تغییر نگردیده باشد تا ۱۰ روز امکان پذیر بوده که هزینه عودت و ارسال مجدد به
عهده خریدار می باشد